ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เขากวางทอง
 รองนายก อบต.เขากวางทองรองนายก อบต.เขากวางทอง
 เลขานุการนายก อบต.