ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ตารางเวลาการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ปร [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
สินค้า OTOP หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 23 
หมู่บ้านท่าชะอมเป็นหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
การอยู่เวรยามเฝ้าระวังภัยต่างๆ ของหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
ประกวดหมู่บ้านดีเด่น [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
ภาพกิจกรรมการประกวด"โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
กลุ่มจักสานพัดหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
กลุ่มถักตะกร้าและกระเป๋าหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบ [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 52 
ตารางเวลาการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ปร [ 4 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภา [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 237 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 235 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 344 
 
 
อบต.ระบำ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนางนวล [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่า่ยพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 จังหวัดอุทัย [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 43 


โครงการส่งเสริมและผลิตใช้ปุ๋ยอินทรย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ตำบลเขากวางทอง [ 4 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 66 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด(ด่วนที่สุด) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ง (ด่วนที่สุด) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 87 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 109 
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประปี 2557 [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่่่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุการณ์ีความไม่สงบทางการเมือง [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
การกำหนดโครงสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการกอง ระดับ 7 ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (ด่วนที่สุด) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
แจ้งการจัดสรรงบบประมารเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเาริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่9 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558)ด่วนที่สุด [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่4 (ด่วนที่สุด) [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ การบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพ่ิ่มเติม [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 84 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนท่วไป รายการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ส.ค.- ก.ย.58 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 66 
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
การสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 79 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม-กันยายน2558) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 54 
การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา (ด่วนมาก) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่7/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะราชการบริหารส่วนภูมิภาคเร่งรัดการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กระบวนงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต จำนวน 6 กระบวนงาน) รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1565 [แบบรายงาน]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว4114 [แบบ 1] [แบบ 2]  [ 21 ก.ค. 2558 ]
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 21 ก.ค. 2558 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1862  ตอบ 21  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1320  ตอบ 5  
  
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี เทศบาลตำบลหนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท รับโอน-ย้าย (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง ออกเรี่ยไร (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 52  ตอบ 2
ทต.หาดทนง เรียนต่ออนุปริญญา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 56  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี จะสิ้นเดือนไม่เห็นมีข่าวไทคัพสักที่เลยละคับ (25 ก.ค. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 1
อบต.น้ำซึม อยากทำงานใน อบต. น้ำซึมค่ะ (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 92  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนนักวิชาการศึกษา (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง ตารางแข่งขันฟุตบอล 7 คน อาวุโสและทั่วไป ฟุตบอลประเพณี สะแกกรังคัพ ครั้งที่ 6 (20 ก.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา2-5 (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 52  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน ผอ กองวิชาการ (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 67  ตอบ 0