อบต.เขากวางทอง แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือ [ 26 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมา [ 15 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
อบต.เขากวางทอง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรีื [ 4 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
อบต.เขากวางทอง แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือ [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 58 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการชำระภาษี ประจำปี [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 49 
ขอเชิญเที่ยวงาน วันมรดกโลกห้วยขาแข้ง - ทุ่งใหญ่นเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 133 
ขอบคุณมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 51 
ขอบคุณทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตลุกดู่กับ อบต.หนองสรวงและมูลนิธิ [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 47 
อบต.เขากวางทองเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเ [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 84 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 73 
จ่ายเช็คผช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 62 
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของ อบต.เขากวางทอง [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 61 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 117 
ตารางเวลาการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ปร [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 81 
สินค้า OTOP หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 78 
 
 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง จัดจ้า [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.หาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนงร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดโครงการ คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวั [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


โครงการประชุมประชาคมประจำปีงบประมาณ 2559 [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 24 


โครงการ “การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขากวางทอง” [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุกิจเฉพาะ (1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนมกราคม 59 (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 25 
ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 184 
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่นๆ [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 10 
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มึส่วนผสมของยางพารา (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 7 
การแต่งเครื่องแบบของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 56 
การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 49 
การบูรณาแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ด่วนที่สุด) [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 52 
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ (ด่วนที่สุด) [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 39 
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 46 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพพรรดิมาลา ประจำปี 2559 (ด่วนที่สุด) [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 84 
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ด่วนที่สุด [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 87 
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 45 
คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคไข้ซิกา (ด่วนที่สุด) [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 44 
แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 1/2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 89 
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 152 
แนวทางการปรับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4 [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 146 
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 108 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 85 
ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (ด่วนที่สุด) [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 55 
คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ 2012 (ด่วนที่สุด) [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 66 
 
 
 
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว275  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคใต้) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว270  [ 5 ก.พ. 2559 ]
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว269  [ 5 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว262 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว261 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว251  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง สน.กศ. มท 0893.2/ว252  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว253  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว256 [แบบรายงาาน] [คู่มือการออกแบบ] [ตัวอย่างที่ดี ป.3]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/1412-1487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว243  [ 3 ก.พ. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม สน.พส. มท 0810.3/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว255  [ 2 ก.พ. 2559 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1971  ตอบ 21  
สอบถามเรื่องการสมัครงาน (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 607  ตอบ 9  
  
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
อบต.สะแกกรัง ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (8 ก.พ. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (8 ก.พ. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.เขากวางทอง สอบถามเรื่องการสมัครงาน (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 607  ตอบ 9
ทต.ลานสัก ตามหาพ่อค่ะ (3 ก.พ. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ก.พ. 2559)    อ่าน 292  ตอบ 6
สถ.จ.อุทัยธานี ขอให้อธิบายหนังสือคำสั่งซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเ (1 ก.พ. 2559)    อ่าน 119  ตอบ 1
อบต.สะแกกรัง ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (30 ม.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (28 ม.ค. 2559)    อ่าน 14118  ตอบ 122
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานการเงินมีที่ไหนว่างบ้างคะ (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 800  ตอบ 18
อบต.ไผ่เขียว aaaaaaaaaaaa (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0