อบต.เขากวางทอง แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือ [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 3 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการชำระภาษี ประจำปี [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 4 
ขอเชิญเที่ยวงาน วันมรดกโลกห้วยขาแข้ง - ทุ่งใหญ่นเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 17 
ขอบคุณมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 9 
ขอบคุณทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตลุกดู่กับ อบต.หนองสรวงและมูลนิธิ [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 8 
อบต.เขากวางทองเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเ [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 12 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 10 
จ่ายเช็คผช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 7 
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของ อบต.เขากวางทอง [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
ตารางเวลาการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ปร [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
สินค้า OTOP หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 64 
หมู่บ้านท่าชะอมเป็นหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 53 
การอยู่เวรยามเฝ้าระวังภัยต่างๆ ของหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
ประกวดหมู่บ้านดีเด่น [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 60 
 
 
ทต.ตลุกดู่ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ ประกาศราคากลางการก่อสร้าง [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่า่ยพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 จังหวัดอุทัย [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 80 


โครงการส่งเสริมและผลิตใช้ปุ๋ยอินทรย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ตำบลเขากวางทอง [ 4 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 121 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด่วน) [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 135 
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 124 
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มืสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 29 
การรายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของอปท.(ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 34 
การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 53 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อปท.ฯ [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 28 
สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 90 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 75 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด่วนที่สุด [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 63 
การจัดทำฐานข้อมูลออค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 58 
การโอนจัดรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 140 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่10/2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 80 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่10/2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 107 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 103 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 137 
การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 50 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้่จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 63 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดัยอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว2554 [แนวทางการจัดเวที] [กำหนดการ] [รายชื่อ อปท.เครือข่าย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2548 [บัญชีรายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2545  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/19678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีการก่อเหตุร้าย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2497  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สล. มท 0801.2/ว2537  [ 23 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 สน.มถ. มท 0892.4/ว2532  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว2514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2515  [ 19 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2524 [แบบฟอร์มธนาคาร] [แบบยืนยัน] [คำอธิบาย] [ตารางอบรม] [รายชื่อ]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการจัดส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2531  [ 19 พ.ย. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2523  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว2529  [ 19 พ.ย. 2558 ]
สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2513  [ 18 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2520  [ 18 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2518  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2519  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1-7 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว2508 [รายชื่อ]  [ 17 พ.ย. 2558 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว2496  [ 17 พ.ย. 2558 ]
การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว52 [เอกสารแนบ]  [ 17 พ.ย. 2558 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1925  ตอบ 21  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1353  ตอบ 5  
  
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 13631  ตอบ 121
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีด่วน (20 พ.ย. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.หูช้าง เชิญชวนชาวตำบลหูช้าง ร่วมโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยวิทยาลัยเทคนิ (17 พ.ย. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ต้องการเรียนต่อ ปวส ก่อสร้าง ภาคสมทบที่ไหนเปิดรับบ้างครับรบกวนผู้รู้ช่วยบอกหน่ (14 พ.ย. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอให้อธิบายหนังสือคำสั่งซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเ (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.ประดู่ยืน เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.หนองสระ เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลหนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ เรียนผู้ใช้กระดาน ถาม - ตอบ (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอร้องเรียนกับท้องถิ่นอุทัยธานี (5 พ.ย. 2558)    อ่าน 3854  ตอบ 14
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) อบต.ลำเลียง จ.ระนอง (4 พ.ย. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 1