ประกาศกำหนดวันเวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 53 
ประกาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยาง แบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยว [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 64 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยาง แบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีPav [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 63 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 60 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 51 
ขอเชิญเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขา [ 27 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 72 
โครงการปรับปรุงเจาะบ่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 83 
โครงการรับปรุงและต่อเติมศูนย์ อปพร.เขากวางทอง หมู่ที่ 9 บ้านทับตาเบ้า [ 9 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 105 
ประกาศราคากลางการก่อสร้างโรงอาหารและที่รับประทานอาหารศพด.บ้านหนองกระทุ่มศูนย์พัฒ [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 100 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิก [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 105 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิก [ 1 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 123 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิก [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 113 
อบต.เขากวางทอง ประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 156 
โครงการอบรมทักษะใส่ใจชีวิต [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 109 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขากวางทอง [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 117 
 
 
อบต.หูช้าง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนน (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ส [ 27 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หูช้าง ราคากลางซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานผิวจราจรลาดยางกว้าง [ 27 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


ลงพื้นที่เพื่อระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 58 


โครงการฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬสัมพันธ์ชุมชน อปท.ประจำปี 2559 "ท้อ [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เเละเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 เเละ 2557 [ 23 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 165 
ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 125 
การตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุ ของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 17 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 256 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่ อปท. งวดที่ 4/2559 [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 161 
แบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 209 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 819 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 525 
แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 381 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบสาธารณภัย [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 15 
การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสุนัขและแมว [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 16 
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 14 
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นไทยเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 13 
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 34 
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 36 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 39 
การบึนทึกข้อมูลพื้นฐาน ระบบประปาและถนนในระบบ (e-Report) ด่วนที่สุด [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 35 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 46 
Hi [ 19 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 44 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2560 [ 15 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 56 
 
 
 
 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว423  [ 24 ก.พ. 2560 ]
ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว425  [ 24 ก.พ. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.3/ว0932  [ 24 ก.พ. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว422  [ 24 ก.พ. 2560 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ด่วนมาก กศ. มท 0816.2/ว424  [ 24 ก.พ. 2560 ]
การเสนอโครงการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1820  [ 24 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว413  [ 24 ก.พ. 2560 ]
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0975  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว410  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว11  [ 23 ก.พ. 2560 ]
แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว409  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุุด สน.บถ. มท 0809.2/ว414  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว411  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว394  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมติดตามโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว406  [ 22 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว403  [ 22 ก.พ. 2560 ]
แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว389  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลขยะมูลฝอยตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว404  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การขยายเวลาการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว402  [ 22 ก.พ. 2560 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 2326  ตอบ 21  
สอบถามเรื่องการสมัครงาน (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 867  ตอบ 9  
  
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
ทต.บ้านไร่ สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 59  ตอบ 2
อบต.น้ำรอบ  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.พ. 2560)    อ่าน 5272  ตอบ 7
อบต.หนองกระทุ่ม เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.พ. 2560)    อ่าน 22436  ตอบ 16
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 84  ตอบ 0
อบต.ลานสัก อบต.ลานสัก รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ๒ ตำแหน่ง (7 ก.พ. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ลานสัก ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6 ตำแหน่ง (7 ก.พ. 2560)    อ่าน 664  ตอบ 4
อบต.ประดู่ยืน อบต.ประดู่ยืน (5 ก.พ. 2560)    อ่าน 1865  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ต้องการโอนย้ายครับ (31 ม.ค. 2560)    อ่าน 111  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เรียนสอบถามการใช้วุฒิ ป.โทลดระยะเวลาครับ อ่านระเบียบแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ครับ (31 ม.ค. 2560)    อ่าน 87  ตอบ 1