ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประเดือน สิง [ 25 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ คนพิการ รับเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 26 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 40 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านวังสีทา [ 23 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 23 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสนาม [ 23 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก [ 23 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงวน อนุบาลผล หมู [ 23 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 63 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉลาก กุลพันธ์ หม [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 19 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประจวบ รวยพงษ์ หม [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
รู้ป้องกันทันโรคเอดส์ [ 2 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 24 
ผลิตภัณฑ์ของไร่ดินดีใจ [ 1 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปร [ 30 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ปีพุทธศักราช 2560 [ 18 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์เมืองอุทัยธานีปลอดขอท่าน [ 17 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 27 
 
 
อบต.หนองยาง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทม.อุทัยธานี [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
ศพด. บ้านเขากวางทอง
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
 
 
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัด [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.4/ว 163 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 89 
การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒/๒๕๖๐ (ด่วนที่สุด) [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 113 
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 109 
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสุดของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช [ 31 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 137 
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding:e-bidding) และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 95 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 19 
แบบรายงานการตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 56 
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
บัญชีนวัตกรรมไทย [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 28 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 55 
คำแนะนำหรือการสั่งการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 40 
ตัวอย่างการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 101 
การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 คืนให้กรมทางหลวงเป็นกรณีพิเศษ [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด) [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 46 
โครคงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 37 
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่่บ้าน/ชุมชน (ด่วนที่สุด) [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2560 [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 53 
 
 
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 15 ส.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ กจ.  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1606  [ 15 ส.ค. 2560 ]
เชิญประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว46  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ด่วน กค. มท 0803.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1609  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1611  [ 15 ส.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1603  [ 15 ส.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ส.ค. 2560 ]
โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1588  [ 15 ส.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4556  [ 15 ส.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1592 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2560 ]
โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1596  [ 15 ส.ค. 2560 ]
การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1601 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ส.ค. 2560 ]
การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1599  [ 15 ส.ค. 2560 ]
การประชุมทางไกล (Web Conference) เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (จังหวัดสะอาด) และแนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ กพส. มท 0810.5/ว1594  [ 11 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4498  [ 11 ส.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1581  [ 11 ส.ค. 2560 ]
แจ้งกำหนดการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H (Head Heart Hand Health) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1589  [ 11 ส.ค. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1583  [ 11 ส.ค. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว1584  [ 10 ส.ค. 2560 ]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2560 ]
การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่องปี พ.ศ.2559 การประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2560 ]
แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัยฯ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1572  [ 10 ส.ค. 2560 ]
 
 
ใบลงทะเบียนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี60 (11 มิ.ย. 2560)    อ่าน 84  ตอบ 0  
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 2449  ตอบ 21  
  
 
ผลิตภัณฑ์ของไร่ดินดีใจ
 
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (11 ส.ค. 2560)    อ่าน 18934  ตอบ 136
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.บ่อยาง อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.ลานสัก เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด (18 ก.ค. 2560)    อ่าน 181  ตอบ 4
อบต.น้ำรอบ ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่า​ ณ​ วัดห้วย​เปล้า​ มีจริงหรือเ (2 ก.ค. 2560)    อ่าน 140  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ุรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (30 มิ.ย. 2560)    อ่าน 332  ตอบ 1
อบต.ประดู่ยืน กีฬาเทโว (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นายช่างโยธาอาวุโส (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 292  ตอบ 2
อบต.สะแกกรัง ถนนสาย ม.2 ข้างสมบัติดีเซล (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 59  ตอบ 2