การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน [ 14 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ [ 14 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวรรค์ ศิริโยธา หมู่ [ 13 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสำราญ จำปา หมู่ที่ 2 บ้า [ 13 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 21 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 23 
ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำ [ 4 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 41 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.ประดาหัก หลังเก่า (ในบริเวณสำนักง [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 6 [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีวัดค่าความดัน [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ศพด.ประดาหัก [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 สายบ้านนายเวียง เรือนภู่ [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 สายหน้าวัดเขาน้อย ถึง ถนนลาดยางสา [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 38 
 
 
ทต.หนองสระ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสระ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ สายทางเข้าวัดหนองสระหมู่ที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
ศพด. บ้านเขากวางทอง
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
 
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3RS [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 90 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 92 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 141 
การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ขอความร่วมมือรายงานกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
การพิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่างๆของสำงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
ขอส่งระเบียบการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (ด่วนที่สุด) [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
การโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป งบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 25 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 58 
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128 (ด่วนที่สุด) [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 63 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 35 
การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ให้องอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 60 
แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินรับบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 59 
สรุปประเด็นจากการฝึกอบรม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากแนวคิดทฤษฎี..สู่การปฏิบัติจริง [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 69 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (ด่วนมาก) [ 7 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 98 
 
 
 
 
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7014  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/15613-15665 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว2822  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15497-15572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูและด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15609-15612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/15666-15741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/ว7015  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย กพส. มท 0810.5/ว2812  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สน.คท. มท 0808.3/ว6724  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว196  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลก (อถล.) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2794 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
การสำรวจความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2796  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2795 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท.0802.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ (ภาษีไปไหน) กศ. มท 0816.3/ว2775  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2779  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอเพิ่มเติมแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาของ สถ. และ อปท. กพส. มท 0810.2/ว2774  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว6896  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.6/ว2758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2765  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
งานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2764  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
 
 
ใบลงทะเบียนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี60 (11 มิ.ย. 2560)    อ่าน 117  ตอบ 0  
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 2650  ตอบ 21  
  
 
ผลิตภัณฑ์ของไร่ดินดีใจ
 
 
อบต.ระบำ พระกับฆราวาส มาเรี่ยไร ทอดกฐิน ณ วัดห้วยเปล้า 8 ตุลาคม 2560 (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 99  ตอบ 4
อบต.หนองยาง ขอความอนุเคราะห์ทำถนนบ้านไผ่-บ้านทุ่งใหญ่ (7 ธ.ค. 2560)    อ่าน 37  ตอบ 2
ทม.อุทัยธานี ตอนนี้เดือดร้อนค่ะ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 640  ตอบ 4
อบต.บ้านบึง อยากให้มีการบริหารจัดการระบบจัดการขยะในหมู่บ้าน (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอความอนุเคราะห์ทำถนนหนองไผ่-บ้านทุ่งใหญ่ ต.หยองยาง (3 ธ.ค. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (28 พ.ย. 2560)    อ่าน 19628  ตอบ 138
อบต.หนองกลางดง พอจะมีเบอร์ติดต่อ อบต ไหมครับ (27 พ.ย. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ต้องการย้ายหาประสบการณ์ (26 พ.ย. 2560)    อ่าน 224  ตอบ 3
อบต.หนองไผ่ พื้นที่หมุ่ที่4 ตำบลหนองไผ่แบบ (25 พ.ย. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม (24 พ.ย. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0