โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 151 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 180 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 273 
ไร่ดินดีใจ ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ [ 27 พ.ย. 2555 ]   อ่าน 3214 
"กู้ชีพกวางทอง บริการช่วยชีวิต ไม่คิดตังค์" [ 31 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 2665 
 
 
อบต.หนองนางนวล ประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่ว [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ระบำ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


โครงการกีฬาโรงเรียน "ผึ้งน้อยเกมส์ 58" [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 47 


พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่แห่งแผ่นดินหมู่บ้านท่าชะอม หมู่ที่ 6 [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 48 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
การรายงานผลการปฏิบัติตามโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 75 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงปม.2558 (ถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน) (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 99 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยครองชีพผู้รับบำนาญราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.15) พ.ศ. 2558 (ด่วนมาก) [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 51 
แบบรายงานข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ อปท.(ไฟล์ Excel) (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 129 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 1 ประจำปีงปม. 2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 109 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ม.ค.58 [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 126 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. งวดที่ 1/58 [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 98 
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 121 
คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.โต๊ะเรียน และเก้าอี้เรียน [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก) [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558(เงินอุดหนุน) [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 32 
เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558(ส่วนแผน) [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 33 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 27 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 37 
การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 57 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 46 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 33 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 89 
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน(เพิ่่มเติม) [ 18 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 130 
 
 
 
 
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว19  [ 24 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.4/ว366  [ 24 ก.พ. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว365  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว1066  [ 23 ก.พ. 2558 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1117  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/2914  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว348  [ 19 ก.พ. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว351 [รายชื่อหน่วยงานฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2558 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว352  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนงาน (World Friends Korea (WFK) Advisors Program) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว356  [ 19 ก.พ. 2558 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1740  ตอบ 21  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1236  ตอบ 5  
 
 
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ไหนรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้าง (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 80  ตอบ 3
อบต.น้ำซึม มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการที่ไหนว่างบ้างค่ะ (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี บุคลากรที่ไหนว่างบ้างครับ (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 55  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 11546  ตอบ 109
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนที่ไหนว่างบ้างค่ะ (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 256  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ขอร้องเรียนกับท้องถิ่นอุทัยธานี (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 2946  ตอบ 10
อบต.หนองนางนวล https://www.youtube.com/watch?v=Q3bKkP-YA04&feature=youtu.be (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 0
ทต.พลวงสองนาง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บร (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 846  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี อปท.ใดต้องการรับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการบ้างคะ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 85  ตอบ 1