ประกาศกำหนดวันเวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
ประกาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยาง แบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยว [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยาง แบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีPav [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขา [ 27 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
โครงการปรับปรุงเจาะบ่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 48 
โครงการรับปรุงและต่อเติมศูนย์ อปพร.เขากวางทอง หมู่ที่ 9 บ้านทับตาเบ้า [ 9 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 70 
ประกาศราคากลางการก่อสร้างโรงอาหารและที่รับประทานอาหารศพด.บ้านหนองกระทุ่มศูนย์พัฒ [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 64 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิก [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 68 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิก [ 1 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 91 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิก [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 86 
อบต.เขากวางทอง ประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 118 
โครงการอบรมทักษะใส่ใจชีวิต [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 79 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขากวางทอง [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 89 
 
 
อบต.ท่าโพ [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ กิจกรรมโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ประจำปีการศึกษา 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ของ อบต.เขากวางทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 25 


อบต.เขากวางทอง จ่ายเช็คช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย [ 7 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 94 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
หน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทม. ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 [ 6 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 38 
แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (ด่วนที่สุด) [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
การดำเนินงาน โครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (ด่วนที่สุด) [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas กรณีที่ อปท.จะนำเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 53 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า (ด่วนที่สุด) [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 45 
การดำเนินงาน โครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (ด่วนที่สุด) [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่(ด่วนที่สุด) [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 105 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ(ด่วนที่สุด) [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 71 
การรายงานการใช้เงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย.59 [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 94 
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 54 
โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า ปลอดจากอัคคีภัย [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 54 
แจ้างการจัดสรรเงินงบประมาณ และการสมทบเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 97 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 115 
โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมาย [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 62 
ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พ.ย.2559 ของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 99 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 88 
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 151 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2538 [รายชื่อ]  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning ให้กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.1/ว2539  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว2529  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2536  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2537  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2501  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2504  [ 29 พ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2486  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2491  [ 28 พ.ย. 2559 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 2281  ตอบ 21  
สอบถามเรื่องการสมัครงาน (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 822  ตอบ 9  
  
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ขอรับเหรียญจักรพรรดิมาลา (7 ธ.ค. 2559)    อ่าน 67  ตอบ 1
อบต.บ้านบึง กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 พ.ย. 2559)    อ่าน 17339  ตอบ 130
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลด่วน (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 124  ตอบ 0
ทต.สว่างอารมณ์ รับสมัครเจ้าที่หน้าดูแลศูนย์เด็กเล็ก (19 พ.ย. 2559)    อ่าน 632  ตอบ 2
ทต.เขาบางแกรก ขอขอบคุณ (19 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.หนองฉาง คนหนองฉางอยากได้โลตัส (18 พ.ย. 2559)    อ่าน 1349  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการพัสดุ มีที่ไหนว่างบ้างคะ (18 พ.ย. 2559)    อ่าน 93  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0