ไร่ดินดีใจ ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ [ 27 พ.ย. 2555 ]   อ่าน 2579 
"กู้ชีพกวางทอง บริการช่วยชีวิต ไม่คิดตังค์" [ 31 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 2340 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโ [ 1 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 1954 
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก [ 1 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 2131 
อบต.เขากวางทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ม.8 [ 11 ม.ค. 2556 ]   อ่าน 2157 
อบต.เขากวางทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ม.1 [ 11 ม.ค. 2556 ]   อ่าน 2270 
 
 
อบต.เกาะเทโพ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง โดยท่านนายกจักรกริศน์ ทิพย์รังษี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ยินดีต้อนรับ @_@


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อำ [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 35 


เยี่ยมบ้านผู้พิการ! [ 27 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 174 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
จดหมายข่าว จากกลุ่มงานการเงินฯ [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 155 
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 145 
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 (ด่วนที่สุด) [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 140 
แจ้งการโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด) [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 190 
ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 146 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 7 
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 24 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1 [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 66 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศง๒๕๕๗ งวดที่๒(เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗) ด่วนที่สุด [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 93 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 80 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
การจัดการแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่13 [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 121 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว630  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12 สน.บถ. มท 0809.4/ว631  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว623  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว933  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว610  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว609  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว608  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว607  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว625  [ 22 เม.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว626  [ 22 เม.ย. 2557 ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว622  [ 22 เม.ย. 2557 ]
การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ สล. มท 0801.2/ว604  [ 22 เม.ย. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว47 [รายชื่อ]  [ 22 เม.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.มถ.  [ 21 เม.ย. 2557 ]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว619  [ 21 เม.ย. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว618  [ 21 เม.ย. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว612  [ 21 เม.ย. 2557 ]
การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว616  [ 21 เม.ย. 2557 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45  [ 18 เม.ย. 2557 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 1340  ตอบ 20  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 966  ตอบ 5  
 
 
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ค่ะ (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 399  ตอบ 1
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ค่ะ (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 426  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (23 เม.ย. 2557)    อ่าน 2782  ตอบ 10
สถ.จ.อุทัยธานี อยากย้ายกลับไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (23 เม.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 6968  ตอบ 71
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัตการกลับบ้าน (21 เม.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ วัดป่าอ้อจะมีการเททองหล่อพระวันที่ 12-14 เม.ย 57 หรอค่ะ (21 เม.ย. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนการศึกษาต้องการย้าย (18 เม.ย. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนต้องการกลับบ้าน (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 130  ตอบ 3
ทต.เขาบางแกรก จะทำอย่างไรดี (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 2