ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 62 
ตารางเวลาการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ปร [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
สินค้า OTOP หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
หมู่บ้านท่าชะอมเป็นหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 48 
การอยู่เวรยามเฝ้าระวังภัยต่างๆ ของหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 48 
ประกวดหมู่บ้านดีเด่น [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 52 
ภาพกิจกรรมการประกวด"โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 49 
กลุ่มจักสานพัดหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 49 
กลุ่มถักตะกร้าและกระเป๋าหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 52 
ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบ [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 86 
ตารางเวลาการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ปร [ 4 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภา [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 78 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 283 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 262 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 381 
 
 
อบต.น้ำซึม โครงการองค์บริหารส่วนตำบลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558) [ 10 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม นำประชาชนเข้าร่วมรับของแจกงาน [ 10 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่า่ยพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 จังหวัดอุทัย [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 66 


โครงการส่งเสริมและผลิตใช้ปุ๋ยอินทรย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ตำบลเขากวางทอง [ 4 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 101 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
ราคากลางและที่ตั้งแหล่งวัสดุ ข้อมูลจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี [ 9 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด) [ 9 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
แนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 176 
แจ้งการโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให่แก่อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 82 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 9/2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 83 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 89 
แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของรัฐบาล (ด่วนที่สุด) [ 5 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 110 
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีั 2558 (ระดับประเทศ) [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
ติดตามการใช้จ่ายระบบ e-LAAS เดือน ก.ย.58 [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 115 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 91 
แนวทางการเรียกคืนเงิน ช.ค.บ. ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิ [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
 
 
 
 
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2203 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการ (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/15659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว2202 [เอกสารแนบ]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว2200 [รายชื่อ]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ สน.คท. มท 0808.4/ว5902  [ 9 ต.ค. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) กค. มท 0803/ว2198  [ 8 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว5578  [ 8 ต.ค. 2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2188  [ 7 ต.ค. 2558 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว5946 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 7 ต.ค. 2558 ]
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว2194  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2189  [ 7 ต.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/ว2183  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2180  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2175  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1977  [ 5 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ กค. มท 0803/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2133 [แบบรายงานฯ] [คู่มือการรายงานฯ (จังหวัด)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2016 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Undergraduate Degree)สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2169  [ 5 ต.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2172  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1905  ตอบ 21  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1344  ตอบ 5  
  
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
อบต.ทองหลาง อยากกลับบ้าน (9 ต.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 13345  ตอบ 118
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษา (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 67  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 6340  ตอบ 35
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) อบต.วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 113  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อยากย้ายกลับบ้านที่จังหวัดอุทัยธานี (28 ก.ย. 2558)    อ่าน 323  ตอบ 12
อบต.โคกหม้อ หัวหน้าส่วนโยธา (28 ก.ย. 2558)    อ่าน 218  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนการศึกษาที่ไหนรับโอนบ้างครับ (23 ก.ย. 2558)    อ่าน 90  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี รองปลัด 7อยากหาที่สับเปลี่ยนบริเวณใกล้เคียงจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลกบ้างไ (23 ก.ย. 2558)    อ่าน 707  ตอบ 7
สถ.จ.อุทัยธานี ขอร้องเรียนกับท้องถิ่นอุทัยธานี (22 ก.ย. 2558)    อ่าน 3643  ตอบ 13