ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภา [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 200 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 207 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 303 
ไร่ดินดีใจ ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ [ 27 พ.ย. 2555 ]   อ่าน 3286 
"กู้ชีพกวางทอง บริการช่วยชีวิต ไม่คิดตังค์" [ 31 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 2710 
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มไร่ใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองแข [ 6 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้าน อพป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 24 


การอำนวยความสะดวกบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 22 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ประจำปี 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
แผนการตรวจประเมิยมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 71 
แจ้งการโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2558 [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 98 
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 98 
ประชาสัมพันธ์การอบรมงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 256 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ด่วนที่สุด) [ 24 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 150 
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่น ประจำปี 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 1424 
(ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2564 (ด่วนที่สุด) [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของอปท. (e-plan) ปีพ.ศ.2558 (เงินอุดหนุน) [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของอปท. (e-plan) ปีพ.ศ.2558 (แผน) [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
โครงการอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบัญชีท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 73 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ด่วนที่สุด) [ 30 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (ด่วนที่สุด) [ 30 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 146 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน2558) [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 46 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เงินอุดหนุนจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 42 
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 43 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนมาก) [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 43 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ด่วนที่สุด) [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 35 
 
 
 
 
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.2/ว857  [ 1 พ.ค. 2558 ]
แจ้งผลการตัดสินการประกวดแผนการสอน เรื่อง (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว891  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว892  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Child development center information system : ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว888  [ 1 พ.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว889  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/6703-6771 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว886  [ 30 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว878 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2558 ]
ขอแก้ไขข้อความในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว877  [ 30 เม.ย. 2558 ]
การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.2/ว867  [ 30 เม.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว870  [ 29 เม.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว868  [ 29 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว865 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2558 ]
การหักเงินได้ของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้หน่ยงานส่วนภูมิภาคทราบและถือปฏิบัติเพื่อความรวมเร็ว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว858  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว851  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สน.พส. มท 0810.4/ว845  [ 27 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สน.กศ. มท 0893.1/ว2236 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด่วน สน.พร. มท 0890.4/ว841  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 9 สพบ. มท 0807.4/ว839  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 8 สพบ. มท 0807.4/ว838  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 7 สพบ. มท 0807.4/ว837  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1790  ตอบ 21  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1288  ตอบ 5  
 
 
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
อบต.อุทัยเก่า ใครเป็นลูกศิษศ์หลวงพ่อ(พระครูอุปการโกวิท)แอ๋ว วัดหัวเมือง ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง (3 พ.ค. 2558)    อ่าน 4023  ตอบ 28
อบต.ป่าอ้อ งานสืบสานประเพณีทำบุญลานทำขวัญข้าว ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 349  ตอบ 6
อบต.หนองหลวง เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ปลัด อบต. 7 (29 เม.ย. 2558)    อ่าน 257  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนที่ไหนว่างบ้างค่ะ (29 เม.ย. 2558)    อ่าน 507  ตอบ 9
ทต.หาดทนง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯต้องการย้ายอยู่ใกล้บ้าน (29 เม.ย. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองยาง ร้องเรียน (28 เม.ย. 2558)    อ่าน 576  ตอบ 3
อบต.ลานสัก สอบถามตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดค่ะ (28 เม.ย. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม หัวหน้าส่วนการศึกษาว่างใหม (28 เม.ย. 2558)    อ่าน 374  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนการศึกษาฯต้องการย้ายอยู่ใกล้ครอบครัว (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 68  ตอบ 0