ไร่ดินดีใจ ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ [ 27 พ.ย. 2555 ]   อ่าน 2569 
"กู้ชีพกวางทอง บริการช่วยชีวิต ไม่คิดตังค์" [ 31 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 2331 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโ [ 1 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 1954 
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก [ 1 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 2122 
อบต.เขากวางทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ม.8 [ 11 ม.ค. 2556 ]   อ่าน 2151 
อบต.เขากวางทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ม.1 [ 11 ม.ค. 2556 ]   อ่าน 2262 
 
 
ทต.พลวงสองนาง ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในตำบลพลวงสองนาง ประจำปี 2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.อุทัยเก่า ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สงฆ์น้ำรูปหล่อหลวงพ่อแอ๋ว วันที่ 19 เมษายน [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง โดยท่านนายกจักรกริศน์ ทิพย์รังษี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ยินดีต้อนรับ @_@


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อำ [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 28 


เยี่ยมบ้านผู้พิการ! [ 27 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 168 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 (ด่วนที่สุด) [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
ขอเชิญประชุม [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 119 
แจ้งการโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด) [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 146 
ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 127 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
การจัดการแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่13 [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 84 
เร่งรัดการรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ชอง อปท. (ด่วนที่สุด) [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่4(ด่วนที่สุด) [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
ขอความร่วมมือในการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 10 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS [ 10 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 9 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ปี 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
 
 
 
 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45  [ 18 เม.ย. 2557 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว38  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 2) ศส. [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว589  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/588  [ 10 เม.ย. 2557 ]
หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว565  [ 10 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว586  [ 10 เม.ย. 2557 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.1/ว578  [ 9 เม.ย. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 6, รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว11 [รุ่นที่ 6] [รุ่นที่ 7]  [ 9 เม.ย. 2557 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/2892  [ 9 เม.ย. 2557 ]
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา กรณีบุคคลยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.9/ว10  [ 9 เม.ย. 2557 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 1335  ตอบ 20  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 960  ตอบ 5  
 
 
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนการศึกษาต้องการย้าย (18 เม.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนต้องการกลับบ้าน (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 99  ตอบ 3
ทต.เขาบางแกรก จะทำอย่างไรดี (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ทำไม ตำแหน่งพัสดุสอบเปลี่ยนสายงานไปเป็นตำแหน่งอื่นกันหมด (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 6070  ตอบ 44
อบต.ไผ่เขียว รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.ทุ่งโพ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.ตลุกดู่ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ประดู่ยืน รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0