รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง ยกเลิกการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไผ่ วรรณภาค ถึงบ้าน [ 11 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 19 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 67 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 96 
รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 8 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 58 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดประดาหัก ถึง บ้านนาง [ 5 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 60 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนท่าชะอม - ประดาหัก ถึ [ 5 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 58 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายใจ วงศรีแก้ว ถึง [ 5 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 57 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญญัติ มาถึง ถึง บ้ [ 5 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 55 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวาง [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 121 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงษ์ เทียนแก้ว ถึง [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 65 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประจวบ รวยพงษ์ หมู่ที [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 66 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมจิตร ขุนศรี ถึงลาน [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 64 
การรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 149 
 
 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยเก่า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาห [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ทองหลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน เมษายน [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
ศพด. บ้านเขากวางทอง
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
 
 
การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ด่วนที่สุด) [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 109 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิตฯ มี.ค. 61 (ด่วนที่สุด) [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 78 
การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 141 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 171 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (LPA) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 300 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุุ่นที่ ๑๓๑) ครั้งที่ ๒ [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ(ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 38 
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)(ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 34 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคคลา ไตรมาสที่ 3  [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 45 
แนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยยายของรัฐบา่ลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 41 
การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
ขอความอนุเคราะห์ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health) (ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 39 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก ปี ๒๕๖๑ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
 
 
 
 
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 25 เม.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1180  [ 25 เม.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1175 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1004  [ 25 เม.ย. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.2/ว1172 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ศปท.สถ. มท 0817/ว1162  [ 25 เม.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และร่วมรณรงค์ในประเด็น (บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ) กศ. มท 0816.3/ว1147  [ 25 เม.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมโครงการมีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1160  [ 25 เม.ย. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีเหลือจ่าย ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1159 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1158 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1157 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
ขอให้ปรับแก้รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1155  [ 24 เม.ย. 2561 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1125  [ 24 เม.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว1121  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Summit 2018 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1145  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1156  [ 24 เม.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1152  [ 24 เม.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1135  [ 23 เม.ย. 2561 ]
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว1134  [ 23 เม.ย. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน (วันเทศบาล ประจำปี 2561) สล.  [ 23 เม.ย. 2561 ]
การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล สน.คท. มท 0808.2/ว1124  [ 23 เม.ย. 2561 ]
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1119 [แบบรายงาน]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
 
 
ใบลงทะเบียนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี60 (11 มิ.ย. 2560)    อ่าน 224  ตอบ 0  
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 2798  ตอบ 21  
  
 
ผลิตภัณฑ์ของไร่ดินดีใจ
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (24 เม.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง อยากขุดสระ (20 เม.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี น้ำประปา (14 เม.ย. 2561)    อ่าน 1027  ตอบ 6
อบต.อุทัยเก่า เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ทุ่งพง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.วังหิน เม็ดบัวอบกรอบ (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.สุขฤทัย ชอบมากๆค่ะ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ของฝากสุรินทร์ (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 1
อบต.หนองหลวง เม็ดบัวอบกรอบ ของฝากสุรินทร์ อร่อยจัง (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0