โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 122 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 168 
ไร่ดินดีใจ ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ [ 27 พ.ย. 2555 ]   อ่าน 3042 
"กู้ชีพกวางทอง บริการช่วยชีวิต ไม่คิดตังค์" [ 31 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 2566 
 
 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 1 บ้านเขาผาลาด [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี 2557 “เขากวางทองเกมส์ ครั [ 27 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 247 


โครงการสืบสานวัฒนธรรม “งานบุญเดือนสาม” วัดหนองขุนชาติ ประจำปี 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 249 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2 (ด่วนที่สุด) [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 91 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 183 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (เบี้ยยังชีพความพิการ) (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 117 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 92 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 1) (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 138 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (อสม.) (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 88 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (ค่าจ้างลูกจ้างชั่คราวฯ สถานีสูบน้ำฯ) (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (ถ่ายโอนบุคลากร) (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (ทม.อน.) (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 153 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 153 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ด่วนที่สุด) [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 3 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 3 
การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 6 
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 9 
ตรวจสอบการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปผ่านทางระบบ e-LAAS กับบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
แจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ด่วนที่สุด) [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว รุ่นที่2 ปี2558 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอื่นมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 75 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 66 
 
 
 
 
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805/ว2135  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.1/ว2129  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.มถ.  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว4065  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว2126  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2127  [ 18 พ.ย. 2557 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว 2098  [ 18 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123  [ 18 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2122  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2119  [ 18 พ.ย. 2557 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว2116 [บัญชีรายชื่อฯ]  [ 18 พ.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2117  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การจัดสรรเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2104  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2102  [ 17 พ.ย. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2110  [ 17 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2109  [ 17 พ.ย. 2557 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง และกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 17 พ.ย. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาฯ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2106  [ 17 พ.ย. 2557 ]
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว113 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 พ.ย. 2557 ]
การประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว2092  [ 17 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดติดตามการดำเนินงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2100  [ 14 พ.ย. 2557 ]
ขอให้จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2099  [ 14 พ.ย. 2557 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1642  ตอบ 21  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1173  ตอบ 5  
 
 
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี อบต หนองหลวง ส่วางอารมณ์ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 86  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี  - การบริหารงานในหน่วยงาน อปท. (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 3819  ตอบ 25
อบต.ทองหลาง สอบถามเรื่องสถานที่ขายของ (19 พ.ย. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง มานวดที่น้ำพุร้อนสมอทอง (19 พ.ย. 2557)    อ่าน 148  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (19 พ.ย. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 2
อบต.เกาะเทโพ อบต.เกาะเทโพ แนะนำเว็บไซด์ค่ะ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 4157  ตอบ 9
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (14 พ.ย. 2557)    อ่าน 10414  ตอบ 100
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.บ่อยาง รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 70  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 94  ตอบ 0