ไร่ดินดีใจ ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ [ 27 พ.ย. 2555 ]   อ่าน 2851 
"กู้ชีพกวางทอง บริการช่วยชีวิต ไม่คิดตังค์" [ 31 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 2497 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
 
 
อบต.บ้านบึง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินแจง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี 2557 “เขากวางทองเกมส์ ครั [ 27 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 112 


โครงการสืบสานวัฒนธรรม “งานบุญเดือนสาม” วัดหนองขุนชาติ ประจำปี 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 137 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
แบบสำรวจเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 13 
ขอความร่วมประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่ง(ด่วนที่สุด) [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.บ.ท.) [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 120 
การโอนเงินสวัสดิการของผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 194 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ งวดที่ 7 ประจำปีงปม. 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 108 
ซักซ้อมการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของ ป.ป.ช. [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 105 
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" (ด่วนที่สุด) [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
รับรองรายงานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 102 
หารือแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ (ด่วนที่สุด) [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 118 
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญฯ (ด่วนมาก) [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 194 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่อปท. (15 ส.ค. 57) [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
เปลี่ยนแปลงการประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557(ด่วน ที่สุด) [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 135 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปทงตามแนวทางคำสั่ง คสชงที่104/2557ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (เอกสารแบบประเมินตนเองที่ อปท.ต้องจัดทำ) [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 483 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 5 
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดขยะมูลฝอย [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
บัญชีรายชื่อบุคลากรการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของอปท. (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
การให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1409  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1426  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว48  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ สน.พส. มท 0810.2/ว1417  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1414  [ 25 ส.ค. 2557 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1508  ตอบ 21  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1096  ตอบ 5  
 
 
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี บุคลากร (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนต้องการกลับบ้าน (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 477  ตอบ 8
สถ.จ.อุทัยธานี การสอบพนักงานจ้างท้องถิ่น (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 89  ตอบ 1
อบต.อุทัยเก่า ประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จำนวน 3 โครงการ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 2
อบต.ทุ่งโพ การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 4685  ตอบ 19
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการศึกษาหาที่โอนย้ายในอำเภอเมืองหรือใกล้เคียง อุทัยธานี (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 79  ตอบ 1
อบต.ทองหลาง รับโอนย้าย ข้าราชการ (22 ส.ค. 2557)    อ่าน 96  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี จพง.ธุรการ ต้องการโอนย้าย (22 ส.ค. 2557)    อ่าน 97  ตอบ 5