อบต.เขากวางทอง แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 4 
อบต.เขากวางทอง แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือ [ 19 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 68 
อบต.เขากวางทอง แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือ [ 1 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 138 
อบต.เขากวางทอง แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือ [ 26 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 152 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมา [ 15 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 180 
อบต.เขากวางทอง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรีื [ 4 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 129 
อบต.เขากวางทอง แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือ [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 161 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการชำระภาษี ประจำปี [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 137 
ขอเชิญเที่ยวงาน วันมรดกโลกห้วยขาแข้ง - ทุ่งใหญ่นเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 440 
ขอบคุณมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 264 
ขอบคุณทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตลุกดู่กับ อบต.หนองสรวงและมูลนิธิ [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 157 
อบต.เขากวางทองเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเ [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 225 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 188 
จ่ายเช็คผช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 168 
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของ อบต.เขากวางทอง [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 194 
 
 
ทต.ตลุกดู่ ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี ภายในเขตเทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.ระบำ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 5 


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี ที่เดินทางมามอบเงินส [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 2 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 2559 [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 154 
การฝึึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคารให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 233 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ เดือน พฤษภาคม 2559 [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 121 
การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (ด่วนที่สุด) [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 61 
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่แคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงภัยแล้ง ปี2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 65 
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา โครงการสายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปีครองราชย์ [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 58 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นภาษีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 59 
สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 73 
คู่มือและเอกสารประกอบการตรวจประเมิน LPA. [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 166 
ขอส่งประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และคำอธิบายเพิ่มเติมในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ - อปท) ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 169 
การจัดหาภาชนะเก็บกักน้่ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (ด่วนที่สุด) [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 84 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 78 
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 110 
แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 119 
แบบรายงานการใช้เงินสะสม ของ อปท. (งส1) [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 254 
การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี2559 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 124 
 
 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2747  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว991  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2559 ]
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว982  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว983  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญประชมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว979  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว987  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ สน.สส. มท 0891.4/ว988  [ 19 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม) ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว977 [รายชื่อ]  [ 18 พ.ค. 2559 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว974  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว969  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว970  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว975  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สน.สส. มท 0891.4/ว952  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว957  [ 18 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 18 พ.ค. 2559 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) สน.กศ. มท 0893.2/ว959  [ 17 พ.ค. 2559 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 2200  ตอบ 21  
สอบถามเรื่องการสมัครงาน (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 765  ตอบ 9  
  
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
อบต.บ่อยาง สอบถามตำแหน่งงานว่างค่ะ (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ่อยาง สอบถามตำแหน่งว่าง (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี พัสดุอยากกลับอุทัย (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 224  ตอบ 8
สถ.จ.อุทัยธานี ขอขอบคุณ (23 พ.ค. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการ (20 พ.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (18 พ.ค. 2559)    อ่าน 101  ตอบ 0
อบต.หนองแก สอบถามเรื่องสมัครงาน อบต.หนองแกค่ะ ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง (18 พ.ค. 2559)    อ่าน 57  ตอบ 0
ทต.เมืองการุ้ง สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (17 พ.ค. 2559)    อ่าน 306  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักส่วนตำบล (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 102  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อยากสบาย (14 พ.ค. 2559)    อ่าน 69  ตอบ 0