ไร่ดินดีใจ ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ [ 27 พ.ย. 2555 ]   อ่าน 2777 
"กู้ชีพกวางทอง บริการช่วยชีวิต ไม่คิดตังค์" [ 31 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 2453 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโ [ 1 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 2012 
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก [ 1 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 2234 
อบต.เขากวางทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ม.8 [ 11 ม.ค. 2556 ]   อ่าน 2214 
อบต.เขากวางทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ม.1 [ 11 ม.ค. 2556 ]   อ่าน 2350 
 
 
อบต.ทุ่งพง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากแยกถนน คสล ทุ่งหลวง–คลองชลประทา [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งพง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านป่ากล้วย หมูที่ 7 [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง โดยท่านนายกจักรกริศน์ ทิพย์รังษี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ยินดีต้อนรับ @_@


โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี 2557 “เขากวางทองเกมส์ ครั [ 27 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 66 


โครงการสืบสานวัฒนธรรม “งานบุญเดือนสาม” วัดหนองขุนชาติ ประจำปี 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 82 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
ขอเชิญประชุม [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 272 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 212 
การดำเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษา "ครูผู้ดูแลเด็ก" ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 200 
ขอเชิญประชุม [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 204 
แบบฟอร์มการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 407 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนัีกงานส่วนท้องถิิ่น พ.ศ. 2557 (หลักสูตร 5 วัน) [ 1 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ด่วนที่สุด [ 31 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด่วนมาก) [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 135 
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาดีเด่น ประจำปี2557 (ด่วนที่สุด) [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 103 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่3/2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 118 
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 418 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 50 
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗" [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 57 
 
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1311 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ส.ค. 2557 ]
การศึกษาวิจัยทบทวนภารกิจเพื่อการจัดตั้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว68  [ 1 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1297  [ 1 ส.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 1 ส.ค. 2557 ]
โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1302 [เอกสารแนบ]  [ 1 ส.ค. 2557 ]
การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.3/6215  [ 1 ส.ค. 2557 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1305  [ 31 ก.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สพบ. มท 0807.3/ว1246  [ 31 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 1462  ตอบ 20  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1068  ตอบ 5  
 
 
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.วังหิน เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก บริการติดตั้งฟรีทั่วประเทศ (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หลุมเข้า ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก บริการติดตั้งฟรีทั่วประเทศ (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.เมืองการุ้ง ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก บริการติดตั้งฟรีทั่วประเทศ (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ขายเครื่องพิมพ์เช็ค ทุกรุ่นเช่น SP40plus , PR2plus , Plq20 , PR9 , PB2a , T5040 (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0