ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
ตารางเวลาการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ปร [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
สินค้า OTOP หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 35 
หมู่บ้านท่าชะอมเป็นหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
การอยู่เวรยามเฝ้าระวังภัยต่างๆ ของหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกวดหมู่บ้านดีเด่น [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 41 
ภาพกิจกรรมการประกวด"โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
กลุ่มจักสานพัดหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
กลุ่มถักตะกร้าและกระเป๋าหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 42 
ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบ [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 71 
ตารางเวลาการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ปร [ 4 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภา [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 66 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 252 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 247 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 357 
 
 
ทม.อุทัยธานี กิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” [ 29 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทม.อุทัยธานี เชิญชวนประชาชนร่วมใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี [ 29 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่า่ยพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 จังหวัดอุทัย [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 53 


โครงการส่งเสริมและผลิตใช้ปุ๋ยอินทรย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ตำบลเขากวางทอง [ 4 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 79 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
การสำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด่วนมาก) [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
การรายงาน ขรก.ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี งปม. พ.ศ. 2559 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 8/2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 66 
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (คู่มือ) [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 154 
หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
ระบบอิเล็กทรอนิกศ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ด่วนที่สุด) [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Water Treatment Process (๔ in ๑ System) [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ด่วนที่สุด) [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่83 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2558 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 80 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงวด 4 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 82 
แบบรายงานข้อมูลการตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ตาม พ.ร.บ.การสาธารรสุข พ.ศ.2535 [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 110 
 
 
 
 
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1766  [ 25 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.9/ว28  [ 25 ส.ค. 2558 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1761  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1758  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1759  [ 24 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีงบประมาณ 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1756  [ 24 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 1-3 สน.สส. มท 0891.3/ว1760 [รายชื่อ]  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว4795  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/13033  [ 24 ส.ค. 2558 ]
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1757  [ 24 ส.ค. 2558 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1878  ตอบ 21  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1330  ตอบ 5  
  
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
ทม.อุทัยธานี  เว็บไซต์ ทม.อุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ท่าโพ  เว็บไซต์ อบต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตำแหน่งว่าง (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 168  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้่าย) พนักงานเทศบาลสายบริหาร (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) นักพัฒนาชุมชน (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 275  ตอบ 2
อบต.ไผ่เขียว รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ่อยาง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ สอบถามเกี่ยวกับประวัติโคกหม้อ (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 4
อบต.ทุ่งโพ ขออนุญาติแสดงข้อคิดเห็นเรื่องการซ่อมถนนเส้นไปหนองกระทุ่ม(สุดทางลูกรัง)ครับ (21 ส.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 4