โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 89 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 142 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562)อบต.เขากวางทอง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 197 
ไร่ดินดีใจ ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ [ 27 พ.ย. 2555 ]   อ่าน 3090 
"กู้ชีพกวางทอง บริการช่วยชีวิต ไม่คิดตังค์" [ 31 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 2587 
 
 
อบต.เนินแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความ [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังช [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ


โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี 2557 “เขากวางทองเกมส์ ครั [ 27 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 276 


โครงการสืบสานวัฒนธรรม “งานบุญเดือนสาม” วัดหนองขุนชาติ ประจำปี 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 300 
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
รพสต.เขากวางทอง
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ และภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พ.ย.57 ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด) [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
แจ้งการโอนภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 142 
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่าย [ 11 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 110 
แบบสำรวจข้อมูลค่าครองชีพชั่วคราว (แบบที่ 1 - 5) ให้ส่งจังหวัดภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 [ 3 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 261 
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2558 [ 1 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 181 
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 8 เป็นระดับ 9 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 5 
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557(ด่วนที่สุด) [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 6 
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ.2494 พ.ศ.2557 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 31 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเทศบาล [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง (ด่วนมาก) [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
แจ้งการใช้แบบฟอร์มใบเบิกเงินและแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สำหรับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ด่วนที่สุด) [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 [ 13 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 101 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม [ 11 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
แจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
บัญชีสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่ 11/2557 [ 3 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 219 
บัญชีสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่ 11/2557 [ 3 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 169 
บัญชีสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่12/2557   [ 3 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 138 
บัญชีสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่12/2557   [ 3 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 126 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2285  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว2239  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว2207  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว2250  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
แจ้งผลการดำเนินการค่ารักษาพยาบาลที่ค้างเบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ.2556 สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว2247  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2245 [รายชื่อ]  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2227  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว127  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กจ. มท 0803/ว2244  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2243  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการดำเนินการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4-8 และรุ่นเพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว2238 [เอกสารแนบ]  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ กค. มท 0803/ว2237  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2232  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว397  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2233  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
 
 
วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1662  ตอบ 21  
มีชาวบ้านร้องเรียนมาทาง ส.ส. (8 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1198  ตอบ 5  
 
 
 
ตะกร้าสานพลาสติก
 
 
อบต.ระบำ สอบถาม ที่พักใน ระบำ หรือ ใน อ.ลานสัก (17 ธ.ค. 2557)    อ่าน 334  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ไหนที่รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี บ้างคะ (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง นายกเพลินเพชร จัดประชาคมหมู่บ้านพูดคุยแก้ปัญหาวัดกับชาวบ้าน (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 138  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5และตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธ (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.ระบำ อยากทราบว่าที่ วัดป่าศรัทธาธรรม มีงานยกช่อฟ้าอุโบสถ แล้วทอดผ้าป่าสามัคคีจริงรึเป (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 8192  ตอบ 84
อบต.ป่าอ้อ ข้าวไรซเบอร์รี่ (11 ธ.ค. 2557)    อ่าน 992  ตอบ 8
ทต.หาดทนง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 5148  ตอบ 23
สถ.จ.อุทัยธานี อบต หนองหลวง ส่วางอารมณ์ (3 ธ.ค. 2557)    อ่าน 249  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (3 ธ.ค. 2557)    อ่าน 194  ตอบ 4