หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการยกฐานะ จากสภาตำบลเขากวางทองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ทั้งนี้ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทย นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9ถนนหนองฉาง-ลานสัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง ประมาณ 18 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,300 ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลตลุกดู่ , อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลทุ่งโพ , เทศบาลตำบลเขาบางแกรก จังหวัดอุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลทุ่งโพ , เขตเทศบาลตำบลตลุกดู่ จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลประดู่ยืน , ตำบลทุ่งนางาม จังหวัดอุทัยธานี  
 
 
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 7,227 คน แยกเป็น
    ชาย 3,616 คน คิดเป็นร้อยละ 50.03
    หญิง 3,611 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,365 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 124.60 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเขากวางทอง ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ที่ราบทิศตะวันตกมีเขาปลาร้าอยู่ในเขตติดต่อกับ อำเภอลานสัก จังหวัด อุทัยธานี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา มีบางส่วนทำไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด สวนพุทรา สวนลำใย มีลำห้วยไหลผ่าน 1 สาย คือ ลำห้วยทับเสลา
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาง ด้านเกษตรกรรม คือ การปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้อีกส่วนหนึ่ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
  1 บ้านทุ่งสบาย   516 506 1,022 289  
2 บ้านใหม่เขาน้อย   310 323 633 197
  3 บ้านคลองตะเคียนเตี้ย   302 343 645 210  
4 บ้านประดาหัก   369 351 720 290
  5 บ้านวังตอยาง   289 275 564 212  
6 บ้านท่าชะอม   170 162 332 125
  7 บ้านหนองกระทุ่ม   334 344 678 226  
8 บ้านล่องตะเคียนเตี้ย   303 299 602 200
  9 บ้านทับตาเบ้า   160 183 343 119  
10 บ้านเกาะแก้ว   232 242 474 130
  11 บ้านสนามบิน   229 217 446 140  
12 บ้านวังสีทา   149 141 290 83
  13 บ้านสนามบิน   253 225 478 144  
  รวม   3,616 3,611 7,227 2,365