หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเ [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์กา [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสร [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 64 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เขากวางทอง [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสถานะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมา [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 53 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอ [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาหน้าห้องเรียนพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
คัดเลือกกลุ่มจักสานบ้านท่าชะอม หมู่ที่ 6 ตำบลเขากวางทอง เพื่อ เข้ารับรางวัล \&qu [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 187 
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองฉาง ครั้งที่ 1/2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 62 
ตลาดวิสาหกิจชุมชนตำบลเขากวางทอง [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
โครงการ \\\"เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจด้านภัยยาเสพติด\\\" [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
 
 
ทต.ทัพทัน กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล)นั่งสมาธิ เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพระ [ 7 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ทัพทัน พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในพิธีวันพ่อแห่งชาติ [ 7 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
ศพด. บ้านเขากวางทอง
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
 
 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท. ปี งปม. 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 181 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอทันทัน [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 132 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สำหรับผู้ใช้งานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 5991 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 116 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว5936 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 112 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษ๊ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 253 
ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดรถในเขต อ.ป.ท [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 229 
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 299 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561\" [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นเเบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV ด่วนที่สุด [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ประชุมชี้เเจงการใช้งานระบบการเเจ้งปัญหาเเละข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เเละระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
โครงการอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต่อต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน  [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่ิอมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
การรายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดเเคลนน้ำเเละเเผนปฏิบัติการจัดหาเเหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี 2562/63 ด่วที่สุด [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
ขอประชาสัมพันธ์เเผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร ด่วนที่สุด [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอเเจ้งเวียนเเผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเเละการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด่วนที่สุด [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
 
 
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4850 [อบจ.] [เทศบาล อบต.]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4908  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 0  
ใบลงทะเบียนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี60 (11 มิ.ย. 2560)    อ่าน 508  ตอบ 0  
  
 
ผลิตภัณฑ์ของไร่ดินดีใจ
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านล่อง [ 15 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดาหัก ป [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกร [ 15 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 3 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 5 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 24 ต.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 24 ต.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 16 ต.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 28 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 28 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 25 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 21 ก.ย. 2561 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่องตะเคียนเตี้ [ 20 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 14 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 14 ก.ย. 2561 ]