หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
คู่มือประชาชน
Service
ติดต่อ
Contact Us
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอ [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาหน้าห้องเรียนพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
คัดเลือกกลุ่มจักสานบ้านท่าชะอม หมู่ที่ 6 ตำบลเขากวางทอง เพื่อ เข้ารับรางวัล \&qu [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 152 
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองฉาง ครั้งที่ 1/2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ตลาดวิสาหกิจชุมชนตำบลเขากวางทอง [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
โครงการ \\\"เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจด้านภัยยาเสพติด\\\" [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
กิจกรรมอบรมผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ และตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ค [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
มะเร็งปากมดลูก รู้ทันป้องกันได้ [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
อสม.ลงทรายอะเบท [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนสตรีและกลุ่มOTOP [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
 
 
อบต.เนินแจง การศึกษาดูงานในหน่วยงานต้นแบบที่มีการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและปร [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 90 
อบต.เนินแจง การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนิน [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 90 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2555
ศพด. บ้านเขากวางทอง
วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/62 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 87 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ อน 0023.3/ว 286 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 139 
แบบประเมินการตรวจสุขภาพการคลังท้องถิ่น  [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 287 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 156 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2562 (ด่วนที่สุด) [ 27 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 313 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นิติกรรมที่ดิน มิ.ย.62) [ 27 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 239 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดวนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3034 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 246 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
แผนการประเมินความสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยเเละการปลูกฝังวินัยการคัดเเยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
กำหนดคำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม ปี 2562 (ด่วนที่สุด) [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เเละรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านล่อง [ 15 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด [ 16 พ.ค. 2562 ]

 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0  
ใบลงทะเบียนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี60 (11 มิ.ย. 2560)    อ่าน 474  ตอบ 0  
  
 
ผลิตภัณฑ์ของไร่ดินดีใจ
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 50  ตอบ 1
อบต.ดงขวาง ตามหาเพื่อน (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1031  ตอบ 1
อบต.ดงขวาง รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 352  ตอบ 1
อบต.หนองกระทุ่ม แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตกลง..องค์การบริหารส่วนตำบลเข้างานกันกี่โมง.. (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 3914  ตอบ 9
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานธุรการ (7 ส.ค. 2562)    อ่าน 243  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (29 ก.ค. 2562)    อ่าน 25009  ตอบ 159
อบต.น้ำซึม รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง (22 ก.ค. 2562)    อ่าน 283  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555 (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 1648  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอน (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 40  ตอบ 0