หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 2 พ.ย. 2549
การ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2550 1 พ.ย. 2549
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ "ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (มท 0891.4/ว1847) 31 ต.ค. 2549
ขยาย เวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย และครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1844) 31 ต.ค. 2549
แจ้งเลื่อนกำหนดการศึกษาอบรมบุคลากรท้องถิ่นในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว292) 31 ต.ค. 2549
เลื่อน กิจกรรม "ท้องถิ่นไทย ร้อยใจปวงประชา ให้สัญญาสร้างสรรค์ความดี..สู่ 60 ล้านความดีเพื่อในหลวง " (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1846) 31 ต.ค. 2549
ย้ายระดับ 7 เพื่อจัดเตรียมผลงานประเมินเป็นระดับ 8ว (มท 0802.3/ว421) 30 ต.ค. 2549
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2550 30 ต.ค. 2549
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่จากผู้สอบแข่งขัน ได้และผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง 3,นิติกร 3 27 ต.ค. 2549
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0810.2/ว1790) 27 ต.ค. 2549
แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (มท 0809.5/3758) 27 ต.ค. 2549
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล 26 ต.ค. 2549
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว1820) 26 ต.ค. 2549
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น และรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (มท0803/ว1824) 26 ต.ค. 2549
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0803/ว1821) 26 ต.ค. 2549
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1822) 26 ต.ค. 2549
การรายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามแบบ ง.401/1 และ ง.402 (มท 0810.3/1830) 26 ต.ค. 2549
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง (มท 0891.2/ว1814) 26 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1810) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 13 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1812) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
<< หน้าแรก...     866      867      868      869     (870)     871      872      873