หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
   
  ตำบลเขากวางทอง มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ชาวตำบลเขากวางทองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบล ทำให้ชาวตำบลเขากวางทอง อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลเขากวางทอง นับถือศาสนาพุทธ
  คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
  วัด 8 แห่ง ได้แก่
    วัดดงประดาพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    วัดบ้านใหม่ไพรวัลย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
    วัดเขากวางทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
    วัดประดาหัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
    วัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
    วัดเขาน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
    วัดถ้ำพระโยคาวจร (วัดถ้ำสนามบิน ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
    วัดวังสีทา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
  สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่  
    แสงเทียนส่องธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
 
 
 
 
  การศึกษาก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หมู่ที่ 3
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ โรงเรียนบ้านประดาหัก หมู่ที่ 4
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ โรงเรียนบ้านท่าชะอม หมู่ที่ 6
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง
    โรงเรียนบ้านดงประดาพระ หมู่ที่ 1 โรงเรียนบ้านประดาหัก หมู่ที่ 4
    โรงเรียนบ้านทุ่งสบาย (สาขาทุ่งโพวิทยา) หมู่ที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หมู่ที่ 6
    โรงเรียนบ้านใหม่เขาน้อย หมู่ที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7
    โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หมู่ที่ 3    
  โรงเรียมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง
    โรงเรียนทุ่งโพวิทยา หมู่ที่ 1    
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 15 แห่ง
    บ้านทุ่งสบาย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง บ้านล่องตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
    บ้านใหม่เขาน้อย หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง บ้านทับตาเบ้า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง
    บ้านคลองตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่10 จำนวน 1 แห่ง
    บ้านประดาหัก หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง บ้านสนามบิน หมู่ที่ 11 จำนวน 2 แห่ง
    บ้านวังตอยาง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง บ้านวังสีทา หมู่ที่ 12 จำนวน 1 แห่ง
    บ้านท่าชะอม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง บ้านสวนป่า หมู่ที่13 จำนวน 2 แห่ง
    บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง        
 
 
 
  ป้อมจุดพักสายตรวจ สภ. เขาบางแกรก หมู่ที่ 4
 
 
 
       
สถานีอนามัยประจำตำบล    จำนวน 1 แห่ง  
  สถานีอนามัยตำบลเขากวางทอง หมู่ที่ 4