หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เขากวางทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
 
 
 
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
 
" เขากวางทองน่าอยู่ บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการเกษตร
เขตปลอดสารพิษ ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตยั่งยืน "
 
พันธกิจ
 

พัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกาย

ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขรวมทั้งการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม

พัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองให้สามารถปฏิบัติงานได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนเส้นทางคมนาคม

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข และพัฒนาทุนทางสังคม

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

การส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาการเมือง - การบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
" เขากวางทองน่าอยู่ บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการเกษตร
เขตปลอดสารพิษ ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตยั่งยืน”
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-973-7228
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-040-113 โทรสาร : 056-040-113 e-Mail : saraban_06610403@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
จำนวนผู้เข้าชม 14,821,102 เริ่มนับ 12 มี.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10